Algemene voorwaarden: Online aanbod

Ondernemingsgegevens

Nora Ben M’ Hand, eenmanszaak. Hier gekend onder de naam Ondernemende Moeders.

Speltstraat 24, 3012 Wilsele, België

info@ondernemendemoeders.be, +3249875952

Ondernemingsnummer: 0768.603.947
BTW BE 0768.603.947 – RPR Leuven.

ARTIKEL 1. PARTIJEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en zakelijke overeenkomsten tussen Nora Ben M’ Hand (hierna Ondernemende Moeders genoemd) met als ondernemingsnummer BE 0768 603 947 en haar klanten (hierna Klant genoemd).

ARTIKEL 2. DIENSTEN VAN DE OVEREENKOMST

Ondernemende Moeders verbindt er zich toe om op zelfstandige basis, onder de voorwaarden en overeenkomstig de modaliteiten voorzien in deze overeenkomst (hierna “de Overeenkomst” genoemd), diensten (hierna “de Diensten” genoemd) aan de Klant te verstrekken die betrekking hebben tot het geven van online advies, trainingen, workshops, opleidingen, sparring sessies, masterminds, en/of andere activiteiten en producten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei.

Ondernemende Moeders behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen.

Afwijkingen van de Overeenkomst zijn enkel bindend in overleg en wanneer Ondernemende Moeders deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd.

ARTIKEL 3. UITVOERINGSMODALITEITEN

3.1. KWALITEIT

Ondernemende Moeders zal zich bij zowel de voorbereiding en de uitvoering inzetten om de beste service te bieden, en haar werk  naar haar beste professionele vermogen uit te voeren.

ARTIKEL 4. VERGOEDING

4.1. VERGOEDINGSSYSTEEM

De prijs voor de Diensten is afhankelijk van het product waar de Klant voor kiest. De Diensten staan uitvoerig beschreven op de website van Ondernemende Moeders.

4.2. FACTURATIE EN BETALING VAN DE VERGOEDING

Het tarief voor de Diensten dient steeds op voorhand betaald te worden.

Bij aankoop via de webshop ontvangt de Klant automatisch een bevestiging. Indien er een factuur wordt aangevraagd, zal Ondernemende Moeders deze naar de Klant mailen.

4.3. DETAILS MET BETREKKING TOT DE FACTUREN

Klachten rond een deel of het geheel van de factuur, hebben geen invloed op de betaalbaarheid binnen de vervaldatum.

Bij niet tijdige betaling is de Klant de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

De terugvordering van een betaling (of een deel daarvan) is niet mogelijk voor de Diensten.

ARTIKEL 5. DUUR EN BEËINDIGING

5.1. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst treedt in werking bij de Diensten.

De Klant, die de Diensten namens een andere deelnemer koopt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle deelnemers die hij / zij aanmeldt.

Bij de aankoop van een online product waarbij vermeld staat ‘onbeperkt toegang’ of ‘levenslang toegang’ wordt er bedoeld: Zolang het product en/of de website online staat, heeft de Klant toegang via ‘Mijn Account’ om gebruik te maken van de aangekochte producten.

De term ‘onbeperkt toegang’ heeft enkel betrekking op de beschikbaarheid van het online product en de duur van de toegang tot het product. Dit betekent niet dat log in gegevens onbeperkt gedeeld mogen worden. Per aankoop mag het product enkel en alleen gebruikt worden door de Klant.

5.2. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst wordt automatisch beëindigd bij de afloop van de Diensten.

Ondernemende Moeders kan de overeenkomst onmiddellijk beëindigen en de toegang tot de Diensten weigeren in geval van ernstige contractuele wanprestatie van de andere partij. Als ernstige contractuele wanprestatie wordt onder meer beschouwd een vertrouwensbreuk (zoals het delen van inloggegevens voor het online aanbod), schending van privacy en/of copyright (zie artikel 7).

ARTIKEL 6. CONFIDENTIALITEITSBEDING

Ondernemende Moeders verbindt zich ertoe om zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als na de beëindiging van de Overeenkomst, alle informatie van commerciële, technische, operationele of financiële aard, met betrekking tot de Klant, die Ondernemende Moeders tijdens de duur van de Overeenkomst verneemt en waarvan de bekendmaking de Klant kan schaden, tegenover derden geheim te houden, en niet tot eigen voordeel of ten voordele van enige persoon of entiteit, anders dan de Klant, aan te wenden.

Ondernemende Moeders  maakt zich sterk dat de in dit artikel vermelde verbintenissen onder dezelfde modaliteiten en voorwaarden zullen worden nageleefd door elk van zijn organen, werknemers en aangestelden.

ARTIKEL 7. COPYRIGHT

Op alle teksten, materialen, video’s, afbeeldingen, en andere content op www.OndernemendeMoeders.be rust copyright. Dit betekent dat de Klant de bovengenoemde content mag gebruiken tijdens de Diensten. Het is echter niet toegestaan deze te delen met derden. Het is ook niet toegestaan om opgedane kennis en technieken te verkopen of over te nemen in een eigen (al dan niet online) aanbod, tenzij met schriftelijke toestemming van Ondernemende Moeders.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

Ondernemende Moeders is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, emotionele, fysieke, materiële, persoonlijke, professionele of andere schade die zou kunnen voortvloeien uit de beslissingen die de Klant heeft genomen, al dan niet in overleg met Ondernemende Moeders. Elke beslissing van de Klant is en blijft ten allen tijde haar verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 9. PRIVACY

Ondernemende Moeders is gebonden aan de wet op Privacy. Deze privacy verklaring is te vinden op de website https://www.ondernemendemoeders.be/privacybeleid/  en verplicht Ondernemende Moeders tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die werd vrijgegeven tijdens de uitvoering van de Diensten.

ARTIKEL 10. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen partijen, en hun respectievelijke vertegenwoordigers, betreffende de Diensten.

Elke schriftelijke afspraak, overeenkomst, aanbod of voorstel die gemaakt wordt tussen Ondernemende Moeders en de Klant, zal integraal deel uitmaken van deze overeenkomst.

Elke wijziging of aanvulling aan de Overeenkomst zal enkel bindend zijn voor partijen indien deze schriftelijk is gebeurd en schriftelijk is goedgekeurd door de Partijen.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. De eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van de Overeenkomst brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet in het gedrang.

ARTIKEL 12. KLACHTEN

Indien de Klant ontevreden is over de Diensten, dan kan de Klant deze via het contactformulier melden met een duidelijke omschrijving. Hierop zal Ondernemende Moeders binnen een termijn van 14 dagen reageren.

De terugbetaling van het betaalde bedrag voor de Diensten is niet mogelijk.